hobit.primasoft.bg

avg-bg.com

terastore.primasoft.bg

primasoft.bg
  
(02) 946-18-76    Моите данни  Регистрация  Вход в магазина
ФИЛТЪР
Категории:Нарастващо сортиранеНамаляващо сортиране
Производители:Нарастващо сортиранеНамаляващо сортиране
Цена:Нарастващо сортиранеНамаляващо сортиране

ПРОДУКТИ
   Voice over IP Продукти (345)
   Преносими компютри (233)
   Настолни компютри (121)
   Монитори (160)
   Сървъри (14)
   Софтуер (56)

ИНФОРМАЦИЯ
   Как да пазаруваме
   Доставка и плащане
   Условия за ползване
   (02) 946-18-76
     
ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на електронния магазин

І. ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Сайтът www.pc-atelie.com е собственост на „Прима-Софт” ООД, ЕИК 030467180, регистрирано по ф.д. 13199/1990 г. в Софийски градски съд., с търговски адрес: 1505 София, ул. ”Русалка” 4, управители Никола Бажлеков и Петко Беляшки.
Общите условия са създадени в изпълнение на Глава ІІІ от Закона за електронната търговия, както и с цел да бъдат защитени правата на потребителите. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между „Прима-Софт” ООД и всички потенциални и съществуващи потребители в електронния магазин. Потребителят има право да разглежда всички материали, публикувани в сайта без да променя тяхното съдържание, да ги възпроизвежда, копира или разпространява публично. Сайтът се използва за лична употреба, при условие, че потребителите се съобразяват с разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права.
Материалите в сайта са ограничени до посочените условия, отнасящи се за тях, без да се осигуряват гаранции затова. Задълженията, отговорностите и правата на „Прима-Софт” ООД по отношение на предлаганите стоки се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на предлаганите продукти. Информацията за предлаганите стоки се актуализира оперативно, като в самия сайт се отразява към коя дата е налице актуалността.
„Прима-Софт” ООД не носи отговорност от загуба на информация, произтекла от употребата, респективно невъзможността за употреба или вследствие неправилната употреба на сайта.
Търговските марки, които се ползват в сайта, са притежание на собствениците им и се намират под закрилата на Закона за авторското право и сродните права.
Потребителите нямат право да използват сайта за реклама без изричното съгласие на „Прима-Софт” ООД, което се урежда с отделен договор.
„Прима-Софт” ООД не гарантира непрекъснатото и безпроблемно ползване на сайта и не може да се ангажира отговорността му в случай на възникнали проблеми от това естество.

ІІ. ПРОМЯНА В ЦЕНИТЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ
Цените на публикуваните в Интернет-магазина стоки не са окончателни. „Прима-Софт” ООД има правото да ги променя съобразно инфлационните процеси в страната, както и на други фактори, които оказват влияние върху тяхното формиране. Правото на промяна се отнася и до количествата на стоките, начина на плащане и доставка, а също така и до дизайна на сайта, без затова да е налице предварително известяване.
Съгласно чл.65 и чл.66 от Закона за защита на потребителите „Прима-Софт” ООД има право да намалява цените. Съобщението за намаление на цените съдържа старата цена, която се зачертава и до нея се поставя новата. Намалението на цените се предлага до изчерпване на количествата, но за период не по-дълъг от 1 месец. Съобщението за намаление на цените може да бъде и за срок от 6 месеца, когато се касае за пълна или частична разпродажба на стоковите наличности, както и при останалите условия на чл.66 от Закона за защита на потребителите.

ІІІ. УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО РАЗДЕЛ ІІ ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
Договорът за продажба, сключен чрез Интернет, е договор за продажба от разстояние. Договорът за продажба от разстояние се сключва въз основа на предложение, отправено от „Прима-Софт” ООД (Доставчик) до всеки потребител (Клиент) на електронния магазин, като част от система за продажба на стоки. При това от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.
Договорът се счита сключен с изпращане на потвърдителен е-мейл от страна на Доставчика до Клиента за стоката, която се закупува чрез Интернет-магазина.
Доставчикът предоставя следната информация на Клиента:
„Прима-Софт” ООД с ЕИК 030467180 е регистрирано по ф.д. 13199/1990г. в Софийски градски съд.

Седалище и адрес на управление: гр. София, жк Св.Троица, бл.298А, ап.16;
  Търговски адрес: гр. София, ул.”Русалка” 4;
  Данни за кореспонденция: тел. (02) 946 0362, email: eshop@primasoft.bg

Доставчикът е регистриран по Закона за ДДС. Характеристиките на стоките са описани подробно в страницата за представяне на всеки отделен артикул; Цените на стоките са отбелязани до всеки един артикул, като цените са с включен ДДС;
Стойността на транспортните услуги е посочена при определяне условията за доставка на стоките;
Начините за доставка са описани на страницата на срокове и доставка;
Получаването на стоката се удостоверява с подписването на приемо-предавателен протокол;

Право на отказ
- Всеки потребител може да се откаже от поръчана стока при условията на чл.55(1) от Закона за защита на потребителите в рамките на 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. Това право се реализира, в случай че стоката не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката, опаковката и стоката са във вида, в който са получени. В случай, че Клиентът реализира това свое право, същият се задължава да изпрати заявление за отказ по е-мейла на Доставчика и да върне стоката, заедно с нейната гаранционна карта, в указания по-горе вид, за което се съставя приемо-предавателен протокол. „Прима-Софт” ООД се задължава да върне стойността на отказаната стока в рамките на 30 дни, считано от датата на връщане на стоката. Транспортните разходи по връщането на стоката, ако се налага заплащането им, се извършва за сметка на потребителя.

Гаранция.
Всяка една от предлаганите в електронния магазин стоки притежава писмена гаранция, в която са посочени гаранционния срок, гаранционните условия и гаранционния сервиз. В заявлението за гаранцията са посочени: съдържанието и обхвата й; съществените елементи, необходими за нейното прилагане.

Рекламация.
Потребителят има право на гаранция за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката при първоначалния оглед или при съхранението, монтажа или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.
Рекламацията се предявява писмено. Клиентът е длъжен да посочи предмета на рекламацията, предпочитаният от него начин за удовлетворяване, размера на претендираната сума, адрес и телефон за контакт. В зависимост от характера и вида на рекламацията, Клиентът може да иска отбив от цената, поправка или замяна на стоката. При извършване на рекламация той е длъжен да представи документите по чл.125, ал.4 от Закона за защита на потребителите.
Рекламацията може да се предяви до 2 години, считано от доставката на стоката, както и при условията на чл.126 от Закона за защита на потребителите.

ІV. ДРУГИ
Създаването на препратки към сайта се осъществява след изричното съгласие на „Прима-Софт” ООД.
Препратки към други сайтове.
Наличните препратки от този сайт към web сайтове, собственост на трети лица, се предоставят единствено за удобство на потребителите. При използването им, потребителите излизат от сайта. „Прима-Софт” ООД не контролира тяхното съдържание и не отговаря за достоверността на съдържащата се в тях информация.

V. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И АРБИТРАЖНА КЛАУЗА
Условията за ползване на сайта са подчинени на действащото законодателство в Република България. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
Всички спорове, породени от настоящите Общи условия и сключените договори за продажба на предлаганите в електронния магазин стоки, които не могат да се решат по взаимно съгласие и по пътя на преговорите, се отнасят за решаване пред Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация, гр. София, бул.”Патриарх Евтимий” № 22, ет.2, ап.3, www.tasnuf.org, въз основа на неговия Правилник.
”Прима-Софт” ООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време, като след всяка промяна се актуализира датата, на която е извършена. Препоръчваме на потребителите да посещават страницата с Общите правила периодично, за да се запознаят с актуалните към момента условия, тъй като същите са обвързващи за потребителите.
За всяко нарушение на потребителските Ви права по Закона за защита на потребителите, може да се обръщате към Комисията за защита на потребителите - www.kzp.bg.
За допълнителни въпроси се обръщайте към нас на посочените в сайта имейл и телефони.

Продължение
Кошница             преглед
1 x Dell OptiPlex 3020 SF
1 x Acer Aspire E5-521-31MZ
1 x Toshiba Kira-10D
1 x Toshiba Kira-10D
6025.50лв.
Продукти за сравняване:
Настолни компютри:
Dell OptiPlex 3020 SFX
Сравни

Преносими компютри:
Acer Aspire E5-521-31MZX
Acer Aspire E3-112-C29YX
Toshiba Kira-10DX
Toshiba Kira-10DX
Сравни

Hobit - Микро размер! Микро разходи!
Най-купувано
01.24" BenQ XL2411Z
02.AVG AV 1 1Y
03.AVG AV 2 1Y
04.AVG IS 1 1Y
05.AVG IS 2 1Y
Отзиви преглед
Няма отзиви за този продукт
Copyright © 2013 Прима-Софт ООД